• Tarih: 2013 Şubat 01

Peygamber'imizin Medine'deki Son Hutbesi (2)


         

 

Kim bir müslümana hıyanet ederse biz Müslümanlardan değildir. Hem bu dünya’da hem de ahirette onunla değiliz.

 

Kim bir kötü ameli duyup onu açığa çıkarırsa o kötü işi işleyen gibidir; ve kim iyi bir ameli duyar ve onu yaparsa (sevap bakımından) o da ameli yapan adam gibi olur.

Kim bir kadını birisine vasfeder ve erkeği, o hanımın güzelliğine aldatacak ve haram yoldan maksadına erecek şekilde onu medhederse, Allah ona gazap etmeyince dünyadan gitmez; ve Allah kime gazap ederse yedi yerin hepsi ona gazap eder; günahı ve suçu, haram yoldan o hanımla buluşan kimse gibi olur.

 

Ya Resulullah! Eğer o kadın ve erkek tövbe edip kendilerini ıslah etseler o vasfeden şahısa günah yine de var mıdır? Diye sorulunca şöyle buyurdular: Allah-u Teala her ikisinin tövbesini kabul eder. Ama onları fitneye sokan ve onu medh etmekle bu olaya sebeb olan şahısı affetmez.

 

Kim bakması haram olan bir kadına istediği kadar bakarsa, Allah-u Azze ve Celle kıyamet günü halkın arasında hükmedene dek onun her iki gözünü ateşli çivilerle doldurur; o zaman onu cehennem’e götürmelerini emreder.

 

Kim gösteriş ve şöhret için (filan adam çok iyi adamdır desinler diye) halka ziyafet çekerse, Allah-u Teala cehennem irininden, o yemeğin miktarınca o adama yedirir; ve halk arasında hükmedene kadar onu, karnında ateş haline dönüştürür.

 

Kim evli bir hanım ile temasta bulunursa, kıyamet gününde her ikisinin de avret yerlerinden dışarı dökülen irin ve pislikler, beş yüz yıllık mesafesi olan bir yolu kötü kokuyla doldurur. Bütün cehennem ve ateş ehli onun bu kötü kokusundan ıztırap çekerler; o ikisinin azabı herkesten daha şiddetli olur.

 

Kocası olan bir hanım, yabancı ve nâmehrem bir kişiye doyasıya bakarsa Allah’ın gazabı ve kahrı ona çok çetin ve ağır olur. Her vakit böyle bir iş yaparsa Allah, o zamana kadar onun yaptığı bütün iyi amelleri yok eder. Eğer kocasından başka birisinin yatağına giderse, kabir ve berzah aleminin azabından sonra onu ateşte yakmak Allah’a hak olur.Kadın, hava ve heves üzerine kendi kocasından “talak-ı hul”[1] almak için kocasına bir mal vermeye razı olup ondan talak alırsa ölüm meleği (Azrail) onun ruhunu almaya gelip ona: “Seni cehennem ateşiyle müjdeliyorum” diyene kadar daima Allah’ın meleklerinin, Peygamberlerinin ve bütün yaratıklarının laneti onun üzerine olur. Kıyamet günü olduğunda da ona, bütün cehennemliklerle birlikte cehennem’e gir denir. Biliniz ki, Allah-u Teala ve peygamberleri, kendi kocelarından talak isteyen kadınlardan beridir. Yine bilmelisiniz ki, Allah ve peygamberi kendi hanımını baskı altına alıp ondan talak-ı hul isteyen bir kimseden de beridir.

 

Kim bir topluma onların izniyle imamlık yapar, onlar da onun imamlığına razı olurlarsa, imam da hazır olmada, kıraat, ruku, seckeler ve oturup kalkmada orta halli olur ve onların haline riayet ederse, sevabı bütün me’mum (imamın arkasında namaz kılan) ların sevabı miktarınca olur.

 

Kim bir cemaâta imamlık yapıp camide hazır olmada, kıraat, ruku, secdeler ve oturup kalkmada ölçülü olmaz ve cemaatin halini gözetmezse, onun namazı kabul olunmaz ve kendisine geri döner. Onun namazı gırtlağından öteye geçmez (yani Allah’ın huzuruna yükselmez, O’nun dergahında kabul olmaz ve onamazdan dolayı ona bir sevap verilmez.) Allah katında bu imamın derece ve mertebesi ise halkın önderliğine salahiyeti olmayan ve Allah-u Azze ve Celle’nin izni ile onlara rehber edilmemiş, zalim ve zorba imamın derece ve mertebesi gibi olur.”

 

Bu esnada Ali (a.s) ayağa kalkıp: “Ey Allah’ın elçisi! Annem ve babam sana feda olsun, halkın önderliğine salahiyeti olmayan ve derecesi hangisidir?” diye sorduğunda Resulullah (sav) şöyle buyurdular: Kıyamet gününde azapları herkesten daha şiddetli olan o dört kişinin -İblis, Firavun, kendisini öldüren ve zalim önderin-dördüncüsüdür.

Kim kendisinden borç almaya muhtaç olan Müslüman bir kardeşine kudretli ve zengin olduğu halde çekinip ona borç vermezse Allah, hayır iş yapanlara mükafat verdiği gün cenneti ona haram kılar.

 

Kim eşinin kötü huyluluğuna ve anlaşmazlığına sabr ve tahammül eder de onu boşamazsa, Allah-u Teala, onun musibetlere sabrederek geçirdiği her gece ve gündüze karşılık Eyyup (a.s)’a verdiği mükafatı ona verir. Her gece ve gündüz, çöllerde birbirinin üzerine toplanan çakıl ve kumların sayısı miktarınca o kötü huylu hanımın üzerine günah gelir. Eğer kötü niyet ve geçinmemezliğinden vazgeçip kocasını kendisinden razı etmeden ve ona yardımda bulunmadan önce ölürse, kıyamet günü münafıklarla haşrolur ve onlarla birlikte cehennemin en derinliklerine atılır.

 

Kimin kendisiyle anlaşmayan, gaçinmeyen ve Allah’ın kendilerine nasip ettiği rızka kanaât etmeyen, kocasını sıkıntıya düşüren ve küdretinin dışındaki bir şeyi ona yükleyen bir karısı olursa, böyle olduğu sürece Allah onun, ateşin yakıcılığını engelleyen hiçbir hayır amelini kabul etmez ve Allah’ın gazab daima onun üzerinde olur.

 

Kim kardeşine hürmet ederse şüphesiz Allah’a hürmet etmiştir; öyleyse Allah’ın kendisine hürmet eden kimseye, (iyilikten başka) ne yapacağını düşünürsünüz?

 

Kim bir kavmin önderliğini üstlenir ve onlara iyi bir şekilde muamele etmezse, onlara riyaset ettiği her güne karşılık 1000 yıl olmak üzere onu cehennem’in bir köşesinde hapsederler ve elleri boynuna zincirle bağlanarak haşrolur. Eğer halk tarafından onlara önderlik yapmış olursa Allah-u Teala onu kurtarır. Ama eğer onlara zorla önderlik yapmışsa mesafesi yetmiş yıllık olan cehennemin bir kuyusuna düşer.

 

Kim bir mahkemede Allah’ın indirdiği hüküm ile hükmetmezse günahı, yalanla şehadet eden adamın günahı gibiolur. Onu cehennem’e götürüp aynı yalancı şahidin azabıyla cezalandırırlar.

 

Kim iki akamın arasını ıslah etmek için adım atar, onların kavga ve ihtilaflarını gidermeye sebeb olursa, Allah’ın melekleri o dönene kadar devamlı olarak ona dua edip selam gönderirler ve kadir gecesini mükafatı da ona verilir.

 

Kim iki adamın ilişkisini birbirinden kesmek için adım atarsa, aynı (iki adamın arasını) ıslah eden şahısın sevap ve mükafatı miktarınca o adama da günah yazılır; ayrıca cehennem’e gidene kadar daima ona la’net yazarlar ve orada azabını iki kat çoğaltırlar.

Kim din kardeşine yardım yapmak veya fayda vermek için adım atarsa, Allah yolunda savaşanların sevabı miktarınca sevaba kavuşur.

 

Kim din kardeşinin ayıbını aramak veya onu rezil etmek için adım atarsa, ilk attığı adımı cehennem’e atmış olur; Allah da halkın huzurunda onun ayıplarını ortaya çıkarıp onu rezil eder

 

Kim akrabaların teselli vermek veya onların halini sormak için bir adım atar, kastı da yalnız onların halini sormak olursa, Allah yüz şehidin mükafatını ona verir. Eğer onun halini sorduktan sonra kendi malından bir adım atarsa, attığı her adıma karşılık 40 milyon sevap verilir; Allah’a yüz yıl ibadet etmiş gibi derecesi 40 milyon defa daha yükselir.

 

Kim akrabalarıyla kendisi arasında ayrılık çıkarmaya, akrabalığı kesmeye teşebbüs ederse, Allah-u Teala ona gazap eder; günahının ağırlığı da akarabalık bağını kesen kimsenin günahı miktarınca olur.

 

Kim bir erkek ve kadının evlenmesi için aracı olur, ikisini helal yoldan birbirlerine kavuşturmak ve aralarında evlilik ilişkisini sağlamlaştırmak için uğraşırsa, Allah-u Teala değerli inci ve yakuttan yapılmış olan sarayların içindeki cennet hurilerinden bin tanesini ona verir. Yine bu yolda attığı her adıma, ya süylediği her söze karşılık geceleri niyaz ve namazla, gündüzleri de oruçla geçirmiş olduğu bir yılın amelinin mükafatı verilir.

 

Kim karı ve kocanın arasında tefrika ve ayrılık çıkarmaya teşebbüs ederse Allah’ın gazabı ve la’neti hem bu dünyada ve hem de ahirette onun üzerine olur; onu ateşten olan bin taş parçasıyla recm’etmek (taşlamak) Allah’a hak olur.

 

Kim karı ve kocanın arasında soğukluk yaratmak ve onların birbirlerine olan sevgilerini azaltmak için bir adım atarsa, sonucu ayrılık ve boşanmaya varmasa bile fitneci şahıs, dünya ve ahirette Allah’ın fazap ve lanetine uğrar ve Onun rahmetinden mahrum bırakılır.

 

Kim kör olan birini, camiye, evine veya istediği her hangi bir yere götürürse Allah-u Teala bu yolada onunla beraber attığı ve zahmet çektiği her adıma karşılık bir köleyi azad etmenin sevabını yazar; bütün melekler o dönünceye kadar ona selam ve dua ederler.

Kim gözü görmeyen bir kimsenin ihtiyaçlarından birini üstlenir, onu yerine getirmek için uğraşırsa Allah-u Teala iki şeyden onu kollar: Birincisi cehennem ateşinden, ikincisiyse nifaktan. Yine bu dünyada onun yetmiş bin hacetini yerine getirir; ve onun ihtiyacını karşılayıp dönene kadar da Allah’ın geniş rahmetine dalar.

 

Kim bir gece ve gündüz herhangi bir hastaya hizmet eder, ona bakıcılık yaparsa Allah-u Teala, onu İbrahim Halil-ullah (a.s) ile haşreder ve adam sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer.

 

Kim bir hastanın ihtiyacını karşılamak için çalışıp çabalarsa, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından silinip dışarı çıkar.

 

Ensardan biri: “Ey Allah’ın Resuluü! Hasya kendi akrabalarından olsa da mı?” dediğinde Resulullah (sav)buyurdular ki: “Mükafatı en fazla olan, akrabasının ihtyacını karşılamak için çalışıp çabalayan kimsedir.

 

Kim ailesini başı boş bırakıp (onun dini meslelelerine yetişmez) veya sıla-i rahmini keserse Allah-u Teala iyi iş yapanlara mükafat verdiği gün, onu iyi mükafattan mahrum kılar ve cehennem’e giden kimselerin arasında kurtuluş yolu bulma ümidiyle tereddüt içerisinde kalır, elbette o yolu bulamaz.

 

Kim çaresiz kalan birine borç verir, kolaya ve iyi bir yolla onu isterse ameline baştan başlar.[2] Allah-u Teala cennette, onun verdiği her dirheme karşılık bin kantar altın verir.

 

Kim mümin kardeşinin sıkıntılarından birini giderirse Allah-u Teala, ona rahmet gözüyle bakar, bu bakışıyla cenneti elde eder ve Allah onun dünya ve ahirettekı bütün sıkıntılarını giderir.

 

Kim bir karı, kocanın arasını ıslah etmek için adım atarsa Allah-u Teala, hak yolunda şehid olan bin kişinin sevabını ona bağışlar; bu yolda attığı her adıma veya söylediği her söze karşılık, geceleri Allah’a ibadet edilmiş ve gündüzleri de oruç tutulmuş olan bir yılın sevabını ona verir.

 

Kim bir müslüman kardeşine faizsiz olarak borç verirse, ona verdiği her bir dirheme karşılık Uhud (Hera ve Sebir), Razevi ve Tur-i Sina dağları ağırlığında sevap verilir. Borcum müddeti yetiştikten sonra, onu almakta kolaylık gösterir ve idare ederse, sırat köprüsünden hesabsız ve cezasız olarak yıldırım gibi geçer.

 

Kim bir müslüman kardeşi, yoksulluktan onun yanında şikayet ettiği halde ona borç vermezse, Allah-u Teala, hayır iş yapanlara mükafat verdiği gün onu cennet’ten mahrum eder.

 

Kim zengin olduğu halde muhtaç olan birini reddeder ve onun ihtiyacını karşılamazsa haraç alanın günahı gibi onun da günahı olur.”Avfibn-i Malik ayağa kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü! Haraç alanın günahı ne kadardır?” dediğinde Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Her gece ve gündüz Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti haraç alanın üzerine olur; Allah da kimi lanetlerse ona yardım eden bulunmaz.

 

Kim mümin bir kardeşinin hakkında iyi bir iş yapar, sonra onu minnete sokarsa yaptığı amel yok ve çalıştığı iş de hiç olur.” Resulullah (sav) sonra şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Biliniz ki, Allah Teala, minnete sokana, kendini beğenene, laf taşıyana, şarap içene, kıskanca, çekememeze, büyüklenen kötü huyluya ve utanmaz pice cenneti haram kılmıştır.

 

Kim bir sadaka malı, yoksul birine ulaştırırsa sadaka veren gibi sevap alır. Eğer sadaka kırk bin el dolaştıktan sonra yoksulun eline ulaşırsa hepsi sadakanın tam sevbını alırlar. Takvalı olup iyi iş yapanlara Allah katında olan şey daha iyi ve daha ebedidir; eğer bilseniz.

 

Kim bu dünyada bir cami yaparsa Allah-u Teala o caminin her karışına veya zırasına (14 santimetrelik bir ölçü) cennette altın, gümüş, inci, yakut, zümürt ve zebercetten yapılan ve genişliği kırk binlik mesafesi olan bir şehir ve her şehirde kırk milyon köşkü, her köşkde kırk milyon saray, her sarayda kırk milyon salon, her salonda kırk milyon döşek her döşekte hurilerden bir hanım, yine her salonda kırk milyon hizmetçi ve kırk milyon cariye, yine çeşitli renklerde kırk milyon kap ve her kapta kırk milyon çeşit yemekleri olan bir şehir onun için yapar. Allah kendi dostuna, bir günde bütün hurilerden ve bütün yemeklerden lezzet alabilecek bir gücü verir.

 

Kim bir cemide ezan okumayı üstlenir, niyeti Allah olarak ezan okursa Allah... her ümmetin kırk milyon sayısı olan kırk binlerce bir ümmeti onun şefaatine nail eder. Cennetlerin her birinde kırk milyon şehir, her şehirde kırk milyon köşk, her köşkte kırk milyon saray, her sarayda kırk milyon oda, her odada kırk milyon döşek, her döşekte cennet hurilerinden bir hanım, yine o odalardan her birinin genişliği dünyanın kırk milyon katı ve her hanımın kenarında kırk milyon hizmetçi ve kırk milyon cariye, yine her odada kırk milyon sofra, her sofrada kırk milyon kap ve her kapta kırk milyon çeşit yemekler vardır; eğer insan ve cinlerin cemiyeti ona misafir olursa onların hepsini o odaların en küçüğünde yemek, şarap, esans, elbise, meyve ve hediye için çeşitli cevher ve elbiselerden ne isterlerse onları ağırlayabilir. Her odada, diğer bir odaya ihtiyaç olmaksızın bu eşyalardan yeteri kadar vardır. Müezzin ağzını açıp “eşhed-ü en lâ ilahe illellah” dediği zaman kırk milyon melek onun etrafını sarıp ona selam ve dua ederler ve Allah’dan ona mağfiret dilerler. Ezanı okuyup bitirene dek daima Allah’ın rahmetinin gölgesinde olur. Onun sevabını kırk milyon melek yazıp daha sonra Allah’a doğru koşarlar (yükselirler.)

 

Kim Allah’ın cemilerinden birine doğru adım atarsa, evine dönene kadar attığı her adıma on mükafat verilir ve amel defterinden on günah silinir, on derece de makamı yükselir.

Kim her yerde namazını cemaatla kılmaya dikkat ederse, başta gelen bir grupla birlikte ayın on dördünden daha parlak bir çehreyle sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer. Namazını cemaatla kılmaya dikkat ettiği her gece ve gündüze karşılık bir şehidin sevabı verilir.

 

Kim cemaât namazının ön safında durmaya dikkat eder, bir mümini incitmeden imamın iftitah tekbirine yetişirse Allah-u Teala, ezan okuyanın mükafatıca ona mükafat verir.

Kim bir caddenin kenarında ordan geçenler için bir dinlenme yeri yaparsa Allah-u Teala, kıyamet günü onu Hz. Halil İbrahim’in makamında onunla dost olmak için ve çehresinin nuru mahşer ehline ışık saçan bir binekle haşr eder. Halk bu şahısa eşi görülmemiş bir melektir derler. Onun şefaati ile kırk milyon insan cennete gider.

 

Kim din kardeşinin çağrısı üzere bir meselede ona aracı olup şefaat ederse, ona hiçbir zaman azap etmemek Allah’a hak olur. Eğer din kardeşi onu çağırmaksızın ona bir işde şefaat ederse, yetmiş şehidin sevabı ona verilir.

 

Kim ramazan ayında oruç tutar, Allah-u Teala’ya yakın olmak ve O’nun rızasını elde etmek için susar, dilini, kulağını, gözünü, avret yerini ve bedenini diğer kısımlarını haram, dedi kodu ve yalandan korursa, Allah-u Teala onu Halil İbrahim’in dizlerine kadar yaklaştırır (yani onunla sohbet arkadaşı yapar).

 

Kim bir kuyu kazar, suyunu çıkarır müslümanlara vakfederse, o sudan abdest alıp namaz kılana verilen sevap ona da verilir. Yine her insanın, veya hayvanın, ya da kuşların tüyünün sayısınca bin köleyi azad etmenin sevabı ona verilir. Kiyamet gününde de yıldızların sayısınca insanlar, onlara şefaat etmek için Kuds havuzunun başına gelirler.” Ya Resulullah! Kuds havuzu nedir? Dediğimizde üç defa tekrarlayarak “Benim havzumdur” buyurdu.

 

“kim (ölen) bir müslüman mezar kazar ve bu hususta vazifesini yerine getirirse, Allah-u Teala ona cehennem ateşini haram kılar; ona cennette bir ev bağışlar; kadehleri yıldızlar sayısınca olan bir havuzun başına indirir onu.

 

Kim bir müslüman cenazesine gusül verir, vazifesini yerine getirirse, her bir tüyüne bir köle azad etmenin sevabı verilir, rütbesi yüz mertebe yukarı çıkar.”

Ömer ibn-i Hattap: “Ey Allah’ın Resulü bir kimse vazifesini nasıl yerine getirmelidir?” deyince Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Onun avret mahallini ve azasında olan noksanlığı kapamalı, eğer kapamazsa sevabı yok, dünya ve ahirette de noksanlığı aşikar olur.

Kim müslümanın cenaze namazını kılarsa Cebrail, yetmiş milyon melekle ona selam gönderir; geçmişteki ve şimdiki günahlarının hepsi de affedilir. Eğer onu defneder, üzerine cenazeyle hareket edip evine dönene kadar attığı her adıma bir kırat (elmas ölçüsüdür) sevap verilir; Uhud dağı gibi olan her kırat, amel terazisine konur. Yine gözlerinden akan her damlaya, hiçbir göz görmemiş, kulak duymamış ve hiç bir insanın hatırına gelmemiş, kenarında köşk ve şehirler olan bir çeşme verilir.

 

Kim bir hastanın halini sormaya giderse evine dönene dek attığı her adıma yetmiş milyon sevap verilir, amel defterinden yetmiş milyon günah silinir, makamı yetmiş milyon defa yükselir ve yetmiş milyon melek kıyamet gününe kadar onu kabirde ziyaret edip mağfiret dilerler.

 

Kim bir cenazeyi teşyi ederse, evine dönene kadar attığı her adıma yüz milyon sevap verilir, yüz milyon günahı amel defterinden silinir, yüz milyon derece de makamı yükselir. Eğer o cenazeye namaz kılarsa kendisi dünyadan gittiği zaman cenazesini yüz milyon melek teşyi eder ve dönene kadar ona mağfiret dilerler. Eğer cenazenin defin olunmasına kadar orda beklerse Allah, bin meleği kıyamet günü haşr olan güne kadar ona mağfiret dilemeleri için memur eder.

 

Kim hac veya umre kasdıyla evinden ayağını dışarı atarsa, evine dönene kadar attığı her adıma bir milyon sevap verilir, bir milyon günahı affolunur ve makamı bir milyon derece yükselir; Allah indinde bu yolculukta taşıdığı, ya nafakası için götürdüğü her dirheme karşılık bir milyon dirhem ve her dinara karşılık da bir milyon dinarı olacaktır. Yine bu yolda yaptığı her hayır işe karşılık Allah nezdinde ona bir milyon sevap vardır; dönene kadar daima Allah’ın kefaletinde olur. Eğer bu yolculukta ölürse cennete götürürler. Eğer sağ-salim evine dönürse, muzaffer ve bağışlanarak dönmüştür; ve bütün duaları kabul olur. Binaenaleyh fırsatı ganimet bilip hakkınızda dua etmesini ondan isteyiniz. Zira Allah onun duasını reddettmez; kıyamet gününde de yüz bin adam hakkındaki şefaati kabul olur.

 

Kim hac veya umre için Allah’ın evini ziyarete giden adamın ailesinin ihtiyaçlarını karşılarsa, o adamın sevabı gibi onun sevabından bir şey eksilmeksizin tam bir sevap alır.

 

Kim müslümanların sınırından birinde bekçilik yapmak veya Allah yolunda cihad etmek için adımını dışarı atarsa, attığı her adıma karşılık yedi yüz bin sevap alır, amel defterinden yüz bin günah silinir, yedi yüz bin derece makamı yükselir ve vefat edene kadar da Allah’ın kefaletinde olur; hangi ölümle ölürse ölsün şehid olarak dünyadan gider. Eğer ölmeden dönürse bağışlanarak dönmüş ve duası da kabul olmuş olur.

 

Kim bir mümin kardeşini ziyaret etmeye giderse dönene kadar attığı her adıma karşılık yüz bin köleyi azad etme sevabı verilir, yüz bin derece makamı yükselir, yüz bin günahı silinir ve yüz bin sevap da ona yazılır...

 

Kim Kur’an’ı Allah’ın rızası ve dininde bilgi sahibi olmak için öğrenirse, meleklere, peygamberlere ve elçilere verilen sevap miktarınca, ona da sevap verilir.

Kim Kur’an’ı cahillerle cedel etmek, ulemaya karşı övünmek, dünyayı ele geçirmek, riya ve ün kıyamet günü onun kemiklerini parçalar; cehennem ateşinde azabı ondan daha fazla olan bir kimse olmaz. Allah’ın ona çok azap etmesinden dolayı cehennemde olan her çeşit azapla azap edilecektir.

 

Kim Kur’an’ı öğrenir, ilimde tevazu eder ve Allah’ın rızası için onu Allah’ın kullarına

öğretirse cennette hiç bir kimsenin sevabı ondan fazla, ve hiç bir kimsenin makamı ondan yüce olmaz. Cennettin bütün değerli ve yüce yerlerinde onun payı herkesinkinden daha fazla ve yeri herkesinkinden daha güzel olur.

 

Ey İnsanlar! Biliniz ki, ilmin makamı amelden (ilimsiz amerden) daha yücedir ve dinin belirtisi ise haram şeylerden çekinmektir. Yine biliniz ki, alim, ameli az olsa bile ilmiyle amel eden kimsedir. Nazarınıza küçük gelse bile bir şeyi küçük saymayın. Zira israrla (tekrarla) yapılan küçük günah artık küçük kalmayacaktır; böylece büyük günah, tövbe etmekle de büyük kalmayacaktır. Ey insanlar! Allah-u Azze ve Celle, bütün amellerinizden, hatta arkadaşınızın üzerine koyduğunuz parmağınızdan bile size sorguya çekecektir. Öyleyse ey Allah’ın kulları! Biliniz ki, kıyamet günü her insan dünyadan gittiği inançla haşr olacaktır. Elbette Allah-u Teala, cennet ve cehennem’i yaratmıştır. Öyleyse kim cehennemi beğenip onu cennete tercih ederse, eli boş ve hasretle dönmüş ve kim de cenneti cehenneme tercih ederse muradına ererek dönmüştür. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Kim cehennemden uzaklaşıp cennete girerse şüphesiz muradına ermiştir.

“Ey insanlar! Allah-u Teala, halkın “lâ ilahe illellah” demesi ve onlarla mücadele etmek için bana emretmiştir; bunu söylediklerinde benim tarafımdan canları amandadır.

 

Kanlarını dökmek ve mallarını tasarruf etmek hak olursa (mesela haksızlıkla kan döker, haddi ölün olan bir suç işler, halkın malına tecavüz eder veya İslam dininden çıkıp mürted olurlarsa) o başka; hesapları da Allah’la olacaktır. Allah Celle ismuh, delil tamam olduktan sonra helak olanın helak olması ve dirilenin dirilmesi için sevdiği hiçbir şeyi kullarına açıklamadan terketmemiştir. Yine sevmediği hiç bir şeyi kullarına beyan ve onları ondan nehyetmeden bırakmamıştır.

 

Ey insanlar! Yüce Allah sizlere zulüm etmez ve zulümden de geçmez (affetmez). Kötü iş yapanlara ceza ve iyi iş yapanlara ise mükafat vermek için daima onların pususundadır. Kim iyi veya kötü bir iş yaparsa kendisine yapmıştır. “Allah asla kullarına zulüm yapmaz”.

 

Daha sonra Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Ben ihtiyarlamışım, kemiklerim gevşeyip incelmiş, cismim işden düşmüş, ölüm haberi bana ulaşmış, ecelim de yaklaşmıştır. Allah’ın huzuruna gitmeyi çok arzuluyorum, artık bu benim sizinle son günümdür. Hayatta olana dek beni göreceksiniz, öldüğün zaman Allah bütün mümin erkek ve kadınların halefidir. Allah’ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun.”

Ensardan bir grup, Resulullah (sav) minberden aşağı inmeden önce acele davranıp hepsi bir ağızdan: “Ya Resulullah! Allah bizi sana feda etsin” dediler. Onlardan biri: “Ya Resulullah, annem, babam ve canım sana feda olsun, kim bu musibete dayanabilir ve bugünden itibaren hayatın ne tadı olabilir ki?” dedi.

 

Allah’ın elçisi onların hakkında dua adip şöyle buyurdu: “Ben Allah’ım ile ümmetim hakkında çok konuştum (cehennem ateşinden kurtulmalarını istedim) Allah Teala buyurdu ki: “Sur’a üflendiği güne yani kıyamet gününe kadar tövbe kapısı açıktır” (Yani kim tövbe ederse kurtulur.)

 

Daha sonra Resulullah (sav) yüzünü bize çevirip şöyle buyurdu: “Evet, kim ölümünden bir yıl önce tövbe ederse, Allah tövbesini kabul eder.” Sonra yine buyurdu: “Bir yıl çoktur, kim bir ay ölümünden önce tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.” Yine buyurdu: “Biray da fazladır, kim bir hafta ölümünden önce tövbe ederse, Allah tövbesini kabul eder.” Yine buyurdu: “Bir hafta da çoktur, kim bir saat ölümünden önce tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.” Yine buyurdu: Kimin canı buraya –eliyle boğazını gösterdi-yetişmeden önce tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.”

 

Resulullah (sav) bunları buyurduktan sonra minberden aşaği indi. Bu hutbe Hz. Resulullah’ın ömrünün sonunda Medine’deki buyurduğu en son hutbesi idi; bundan sonra az bir zaman geçmeden Allah’ın rahmetine kavuştu.

 

Hidayet yoluna uyanlara selam olsun

 [1] Talak-ı Hul, yani kocasına meyli olmayan kadının, mehrini veya kendisine ait olan malını, kendisini boşaması için kocasına bağışlayan bir kadının boşanması.

[2] Yani geçmiş günahları affedilir ve hiç günah işlememiş gibi olur


 • Sayı(0) AvgRating
  0 0 0 0 0
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved