درگذشت حافظ اَبرو
 

درگذشت حافظ اَبرو

  • نوع تقويم: قمری

سوم شوال833هجري قمري:

« حافظ اَبرو» ازمورخان مشهور دوران تيموري درشهر زنجان بدرود حيات گفت. ازآثار تاريخي حافظ ابرو ذيلي است كه برظفرنامه شامي دراوايل قرن نهم هجري قمري نوشت. اين اثردرباره تاريخ و وقايع سلطنت شاهرخ بهادراست. مؤلف بعدها ذيل ظفرنامه شامي را به ذيلي افزود كه برجامِعُ التَّواريخ رشيدي نوشته بود.حافظ ابرو بعد از مرگ هلاكوخان مغول هم چنين يك دوره تاريخ عمومي ايران و ديگر كشورهايي را كه به نوعي با ايران ارتباط داشته اند تأليف كرده است. از ديگر آثار ارزشمند حافظ ابرو كتاب جغرافياي تاريخي اوست كه در سال 817 هجري قمري نسخه هايي از آن را به زبان عربي بنام« المسالك والممالك» و« صور الاقاليم» به شاهرخ بهار عرضه كرد. شاهرخ نيز به حافظ ابرو مأموريت داد كه جغرافياي كاملي از جهان را به زبان فارسي بنويسد.

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.