• تاريخ: يکشنبه 12 تير 1390

کاربرد فقه


           

سوال :

آیا احکام علم فقه فقط در این دنیا کار آیی دارد؟

 پاسخ:

این که فقه فقط مربوط به امور دنیوی است ولا غیر، چنانچه مقصود از فقه بخش معاملات به معنی اعم باشد که به رتق و فتق امور دنیوی می پردازد و تا حدودی درست است اما اینکه فقه می گوید ربا نخورید آیا عدم رباخواری تنها مربوط به دنیا و معیشت انسان است و یا آخرت او را هم در بر می گیرد خلاصه قوانین فقهی اگر چه متکفل امور دنیوی انسانها است ولی آثار آنان قهراً متوجه آخرت و ابعاد دیگر انسان هم خواهد بود.

.................................................................................................................................................................

کد: B/131

منبع: حوزه نت

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved