• تاريخ: سه شنبه 11 بهمن 1390

حکم نگاه کردن به صورت نامحرم چیست؟ اگر به طور «خیره» و نه از روی قصد و غرضی باشد، بازهم اشکالی دارد؟


           

پرسش

حکم نگاه کردن به صورت نامحرم چیست؟ اگر به طور «خیره» و نه از روی قصد و غرضی باشد، بازهم اشکالی دارد؟

 پاسخ

همه مراجع (به جز آيت اللّه صافى): نگاه به صورت نامحرم، اگر بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد ولى اگر با يكى از اين دو مشخصه همراه باشد، جايز نيست.(1)

 آيت اللّه صافى: نگاه به قصد لذت حرام است و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز بنابر احتياط واجب جايز نيست.(2)

تبصره: فرض مسأله در رسال ‏هاى عمليه، در مورد نگاه عمدى و پيوسته است وگرنه نگاه

اتفاقى به فتواى همه مراجع تقليد اشكالى ندارد.

.........................................................................................................................................

 (1) توضيح‏المسائل مراجع، م 2433 آيت اللّه نورى، توضيح‏المسائل م 2429 آيت اللّه تبريزى، استفتاءات، س 1597 آيت اللّه وحيد، توضيح‏المسائل م 2442 و آيت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 509.

 (2) آيت اللّه صافى، توضيح‏المسائل مراجع، م 2433 و هداية العباد، ج (2) النكاح م 81.

منبع: احکام نگاه وپوشش ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved