• تاريخ: سه شنبه 19 مهر 1390

کسی که برای انجام دادن کاری یا ترک آن ، به قران قسم بخورد و به آن عمل نکند ، آیا کفاره دارد؟


           

پرسش :

کسی که برای انجام دادن کاری یا ترک آن ، به قران قسم بخورد و به آن عمل نکند ، آیا کفاره دارد؟ جوابهمه مراجع: مخالفت با قسم به قرآن، كفاره ندارد.(1)

پى‏نوشت‏ (1) همان، م 1762. 

.....................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved