• تاريخ: پنج شنبه 21 مهر 1390

من گاهی در تنهایی و خلوت ، حضور قلب و حال بهتری برای دعا دارم ، اما از سوی دیگر شنیده ام که خداوند دعاها را در جمع بهتر مستجاب می کند ، کدام یک را انجام دهم ؟


           

پرسش :

. من گاهی در تنهایی و خلوت ، حضور قلب و حال بهتری برای دعا دارم ، اما از سوی دیگر شنیده ام که خداوند دعاها را در جمع بهتر مستجاب می کند ، کدام یک را انجام دهم ؟

جواب در پاره ای از روایات بر دعا به صورت جمعی تاکید شده است و برخی نیز آن را در زمره آداب دعا تلقی کرده اند. [1]  در برخی احادیث و به توصیه برخی از اولیاء الهی به دعا در تنهایی و خلوت توصیه شده است. [2]  اکنون چه باید کرد  در تنهایی دعا کرد یا در جمع ؟ به نظر می رسد در مواردی که دعای جمعی توصیه شده است ، نظر به خواسته اجتماع و جمع بوده است  یعنی برای بر آورده شدن نیازهای اجتماعی که به جمع مربوط است نه فردی ، دعاهای جمعی بیشتر اثر دارد.  دعا در خلوت اینست که  آدمی راحت تر می تواند راز و نیازهای مستور از دیگران را با خدای خویش در میان گذارد . علاوه بر آنکه از رذایل اخلاقی مانند عجب و ریا مصون می ماند  و مهم تر در خلوت تنهایی فقط خود را با قیوم خود خواهد دید ، یعنی با آنکه خالق اوست و مدبر و قوام بخش اوست ، او در خلوت در می یابد که فقط با جناب اوست و با او در ارتباط سخت است و در این صورت در می یابد همیشه در حال خلوت با حضرت او بوده و فقط وی با اوست و نه غیر او[3]   و در این زمان بهتر می تواند با خدای خود ارتباط برقرار کرده  و سخنان خود را با او واگویه کند و هر چه در این تنهایی بیشتر پیش رود ، به مقام فنای در حق بیشتر نزدیک خواهد شد  تا آنجا که گویا دعای او دعای حق است. آن دعای بیخودان ، خود دیگر است         آن دعا زونیست ، گفــتِ داور استآن دعا حق می کند ، چون او فناست          آن دعــا و آن اجابـــت از خداســـتواســــطۀ مـــخلوق ، نی انـــدر میان          بی خبر زان لابه کردن جسم و جان[4]  پي نوشتها [1] . نگا: کافی ، ج2 ، ص 478  ؛ بحار الانوار ، ج 93 ، ص 341 . [2] . میزان الحکمه ، ج4 ، ص 1669 ، ص 565 .[3] . « هو معکم این ما کنتم » ،  حدید ( 57) ، آ یه 4. [4] . مثنوی ، دفتر سوم ،  21  - 2219 .--------------------------------------------------منبع:کتاب دعا وتوسل؛محمد رضا کاشفی،سید محمد کاظم روحانی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

......................................................................................................................

كد:131/1

منبع:پرسش و پاسخهاي دانشجويي 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved